Rabıta-i Şerife ( Seyyid Abdulhâkim Arvasi )

Üstadın, Esseyyid Abdulhakim Arvasi hazretlerinin kaleme aldığı Rabita-i Şerife kitabını sadeleştirdiği kitaptan alıntıdır.

HİKMETLER

”Anlamak değil, inanmak lazımdır.”

”Hakka mahsus bir sıfat insana, insana göre bir sıfatı da Hakka isnad etmek küfürdür ve İlahi gazabı davet eder”

”Yüksek sesle dua edilmez.Duada kendi şanına layık olanı istemelidir.Duanın reddinden büyük bela olmaz.Gizli ve düşkün tavırlı dua, kabulu gerektirir.Allahın sana dua ettirmesi kabule işarettir”

”Haramlarda korkan zahiddir, şüpheliden korkan ise veli”

”Hamd, o nimet vericiyi ibadetle bilmektir.Hamd o nimet vericiyi ibadetle bilmektir.Hamd ilahi Zatı vasıflandırmaktır.Şükür, Hakkın kuluna verdiğini onun yoluna kullanmaktır.”
*

Üstadın, Esseyyid Abdulhakim Arvasi Hazretleri’nin kaleme aldığı Rabita-i Şerife kitabının, yeni iman gençliğinin anlaması için sadeleştirdiği kitaptan alıntıdır.

KUR’AN-ŞERİAT-DİN-MİLLET

Şeriat, Allahın ”akdes–en kutsi” zatı tarafından kemal belirtici bir yüceltişle ”Emin” sıfatlı Cebrail yolundan, sevgilisine, bütün insanların dünya ve ahiret saadetini çerçeveleyici hükümleri toplamış olarak inzal buyurduğu (indirdiği) hükümler manzumesidir.Bütün fazl ve faziletleri toplayıcıdır.Bütün kemalleri birleştiricidir. Dış ve iç çizgilerle bütün doğru şeriatleri özleştiricidir. Bütün mutluluk ve menfaatleri kuşatıcıdır.Selim aklın benimsediği hükümler ve ahlaki kıstaslardan ibarettir.Selim tabiatler onu reddetmez ve ondan nefret duymaz. Beldelerin imarını, insanların refahını üst üste emredicidir.Allahın emirlerini yüceltmeye ve halkına şefkat göstermeye davet edicidir. İlahi hadleri(sınırları) tecavüzden alıkoyucudur.Kul haklarının korunmasını kefalet altında tutucudur. Bütün mahluklara karşı sorumluluğu gerektiricidir.Ahlaki bütünlük ve tamamlılığı şiddetle koruyucudur.Kötü ahlakı, iyisinden ayırt etmeye yeterlidir.Hakikat bakımından iyi ahlakla sıfatlanmayı ve kötüsünden arınmayı gayelendiricidir.Yani kötü ahlaktyan şiddetle sakındırıcı ve iyisiyle gerçekleştirmeyi şart koşucudur. Sağlığa yardımcıdır. Her bakımdan iffeti hedeflendiricidir. Kazanmaya, verimli olmaya götürücüdür.Miskinlik ve tembelliği kabul etmez ve manasız işlerle uğraşmayı yasaklar. Ziraat, ticaret, sınaatı kesin emirlerle irade eder. İnsanların uğraşmalarını kemal yolunda ilerlemeye, helal mal kazanmaya, hak ve sınırların korunmasına hasreder.Yardım ve hizmeti en ciddi şekilde ister.İlim isteğini başta tutar, ilim ve fenler layık oldukları ehemmiyeti verir.Düşmanların korkutulması ve sindirilmesi için hazırlık ve tedarikte bulunmayı vazifelendirir.Din ve cinsleri ayrı olan öbür milletleri can, mal, ırz ve namusunu muhafaza ve müdaafayı hadis emriyle mecburi tutar ve aksini yapanları cezalandırır. Düşmana karşıda şiddet gösterilmesini ayet hükmüyle ölçülendirir.Faidesiz ve kıymetsiz işleri kabul etmez.Allaha , Resullerine, meleklerine ve Kitaplarına halis kalbe inanmayı ve öğütlerine uymayı telkin eder. İnsanı, amirine yüksek ve aşşağı tabakadan fertlere, yakınlarına, dostlarına, yabancılara karşı derece derece saygılı ve ilgili,öğüt vermeye, iyilik dilemeye sevk eder.Bunun aksini yapanlara mesuliyet biçer.Nefsin zahiri ve batını temizlenmesi ölçüsünmü çerçeveler. Evlat ve aile haklarını kıymetlendirir.”Siyasetül Medine–Büyük belde siyaseti” taraflısıdır.Her mahlukun şanına göre hakkını gösterir.Sağlara, ölülere, gelmişlere, gelecekler ait ayrı haklar…KISACA İKİ DÜNYA SAADETİ…
*

KÜFRÜ GEREKTİREN ŞEYLER

1 — Allahın varlığında tereddüt…

2 — Allahın ülûhiyet istihkakına ortak koşmak…

3 — Allahın cisim olduğunu sanmak…

4 — Allahı cismin icaplarından biriyle vasıflandırmak…

5 — Allahı zaman kaydı içine almak..,

6 — Allahı mekân kaydı içine almak…

7 – Allahın ezeliyetini ve ebediyetini inkâr etmek.

8 — Annesi ve oğlu olduğunu ve doğurmuş bulunduğunu sanmak…

9 — Eksiklik sıfatlarından biriyle vasıflandırmak…

10 — Kemâl sıfatlarından herhangi birini kabul etmemek…

11 — Allahı bölünebilir bir madde halinde birleşim olarak hayal etmek…

12 — Allahı, bir şeye hülûl etmesi veya bir şeyin onda hal olması fikriyle mütalaa etmek…

13 — Peygamberlerden herhangi birine bir eksiklik isnat etmek…

14 — Peygamberlerden herhangi birini inkâr etmek…

15 — Peygamberlere yalancılık isnadında bulunmak…

16 — Peygamberleri sihirbaz, mecnun, cahil gibi şeylerle vasıflandırmak…

17 — Peygamberlerin Allah ile bir neseb alakası bulunduğunu sanmak veya söylemek…

18 — Peygamberlere günah isnat etmek…

19 — Peygamberlerin fazilet ve kemallerini Allahtan bilmeyip herhangi bir kuldan bilmek…

20 — Peygamberlerin çehre ve vücutlarında, sıhhat ve umumî hallerinde bir kötülük ve illet bulunabileceğini iddia etmek…

21 — Peygamberlere vaatlerinde sadakatsizlik isnadı veya başkalarına iftira edebileceklerini düşünmek…

22 — Peygamber olmayan bir kimseye peygamber demek…

23 — Peygamberlerden herhangi birinin nebiliğini inkâr etmek…

24 — Meleklerin varlığına inanmamak…

25 — Meleklere bir eksiklik ve kötülük isnat etmek…

26 — Meleklerin erkeklik ve dişilik vasıflarında olduklarını sanmak…

28 — Ayetle sabit mucizelerden herhangi biri üzerinde tereddüt etmek…

29 — Kamerin ikiye bölünmesi ve Mi’raç gibi, tevatürle sabit mucizeleri inkâr etmek…

30 — Allah’ın kitaplarından birisini tasdik etmemek…

31 — Kur’an’ın bir âyet veya bir cümle veya bir kelimesini inkâr etmek…

32 — Kur’an’a küçücük bir eksiklik ve zayıflık kondurmak…

33 — Kur’an’ın ölçülerine yanaşmamak veya onlardan şüphe etmek…

34 — Kur’an’ın hükümlerinden daha faydalı, daha uygun, daha koruyucu, daha adaletli bir şey kabul ve iddia etmek…

35 — Herhangi bir suretle Kur’an’ı tahkir etmek…

36 — Kur’an’a Peygamberin öz kelâmıdır göziyle bakmak…

37 — Kur’an’ı İslâm büyüklerinden başka türlü tefsir ve tevil etmek…

38 — Kabirdeki sual ve azabı inkâr etmek…

39 — Haşri inkâr etmek…

40 — Kıyamette her ferdin, aslî vücudiyle meydana geleceğine inanmamak…

41 — Hesap Gününü inkâr…

42 — Sıratı inkâr…

43 — Mizanı inkâr…

44 — Cennet ve cehennemi inkâr…

45 — Cennet nimetlerini ve cehennem azabını inkâr…

46 — Bunların ebedî olmadığına itikat…

47 — Kaderi inkâr…

48 — Kaderin değişebildiğine itikat…

49 — Kâfirlerin cennete girebileceklerine itikat…

50 — Müminlerin ebediyen cehennemde kalabileceklerine itikat…

51 — Allahın vasıflandırdıklarını eksik veya fazla kabul etmek…

52 — Namaz, oruç gibi ibadet hükümlerinin farz olduğunu red…

53 — Faiz, insan öldürme ve emsali günahları masiyet kabul etmemek…

54 — Allah düşmanlarının hallerini, kılıklarını, edalarını ve unsurlarını, onların dinlerinden hoşnutluk ve küfürlerinden rıza yoliyle taklit etmek…

55 — İslâmiyeti mühimsememek ve hor görmek…

56 — Kâfiri mümin üstünde tutmak…

57 — Haramı helâl bilmek…

58 — Helâli haram bilmek…

59 — İslâmiyetin başlangıcı zamanlarında ayrılık ve aykırılık bulunduğuna hükmetmek…

60 — Sahabîleri münafık, fasık ve kâfir bilmek…

61 — Beyt ehline, beyt ehli olduğu için düşmanlık…

62 — Sahabîleri, sahabı oldukları için sevmemek…

63 — Bir mümine, mümin olduğu için hakaret…

64 — Bir kâfire kâfir olduğu için muhabbet…

65 — İslâmiyetin, din ve dünya saadetine engel olduğunu fikretmek…

66 — Bir mümini küfürle suçlamak ve ona kâfir diye hitap etmek…

67 — İleri küfrü gerektiren bir söz söylemeyi veya iş işlemeyi kurmak…

68 — Küfrü gerektiren bir şeyi irade ve ihtiyariyle hatırından geçirmek…

69 — İslâmla istihza belirtici bir söz veya işi, iradesiyle benimsemek…

70 — Bir hâkime, emire, şeyhe ta’zim kasdiyle secde etmek… (Bu kast olmadan edilen secdeler de şiddetle haramdır. Namazlardan sonra edilen secdeler de haram…)

71 — Sihrin müstakil tesirine inanmak…

72 — Mushafı, yahut bir sahife veya bir âyetini, yahut da Allahın isimlerinden birinin yazılı olduğu kâğıdı pisletmek…

73 — Şeriat ilmine, hadîse, peygamber ve melâike isimlerine ait bir varakayı pisliğe atmak…

74 — Camileri kasten pisletmek…

75 — Âlemi veya onun bir parçasını kadîm (evveli yok) bilmek…

76 — Alemi Yaradanı hadis (sonradan olma) bilmek…

77 — Kadîm (evveli olmayan)ı «bir»den fazla bilmek…

78 — Allahı hayy (diri), kudretli, iradeli, ilim ve kelâm sahibi bilmemek…

79 — Herhangi bir peygamberi yalanlamak…

80 — İmana gelmek isteyenlere Tevhid Kelimesini hemen talim etmemek…

81 — Def ve düdük çalarak veya herhangi bir musiki aletiyle Kur’an okumak…

82 — «Filân, peygamber de olsa sözüne inanmam!» demek…

^83 — Peygamberleri filozoflarla bir görmek…

84 — «Kıyametten korkmam!» demek…

85 — Kur’an’m veya din öğreticisinin istihza ile taklidini yapmak…

86 — Şarabın haram olmamasını temenni…

87 — Hazret-i Ebu Bekir’in sahabîliğini inkâr… (Hakkında Kur’an nassı vardır)…

88 — «Namaz kılmam, kılmayacağım!» demek…

89 — Allahı, ülûhiyetine uymaz bir fiil ve işle yorumlamak…

90 — Allah’ın isimlerinden biriyle alay etmek…

91 — Allahın emir ve yasaklarını alaya almak… «Din âlimlerinin sözleri efsanedir!» demek…

92 — «İslâm dini hurafelerden ibarettir!» demek…

93 — «Asrımız dinsizlik asrıdır!» demek…

94 — Helâl ve Haramı tanımamak…

95 — Zaman, ruh veya eflâkin kadîm (evveli yok) olduğuna itikat etmek…

96 — Tenasuha (ruhun kalıp değiştirdiğini vehmeden mezhep) inanmak…

97 — Allahın sevgilisine siyah renkli demek ve O’nu sıfatlarından gayriyle anmak…

98 — Peygamberlik çalışmakla elde edilir bir makamdır sanmak…

99 — Hıristiyan ve yahudileri mü’min farzetmek…

100 — Kur’an’ın lâfız ve mânalarını değiştirmek, onu nefsine göre yorumlamak…

101 — Din hükümlerini, akla, mantığa, yahut hikmet ve felsefeye uygundur diye kabul etmek…

Rabıta-ı Şerife
*

Yukarıdaki alıntılara müteakiben aynı kitaptan KÖTÜ AHLAK bahsini
istifade etmeniz temennisi ile paylaştım ilginize
-KÖTÜ AHLAK-
1-Hırs …(hususiyle haram malı ihtiyaç ve lüzumundan fazla bir düşkünlükle istemeye zorlayan kötü batıni duygu)
2-Hased…(Kıskançlık …Allah’ın kullarına verdiği nimeti, nimet sahibine değil, kendisine yakışır bilip başkasının sahipliğine tahammül edememek…Hased umumiyetle iki şeyde görülür.Malda veya manevi kemalde…Böyle bir hased, sirkenin balı ifsad etmesi gibi imanı bulandırır, bozar.Hased iyilikleri ateşin odunu yemesi gibi kemirir.Usturanın tüyleri kazıması gibi bütün fazilet bitkilerini dibinden tıraş eder.Peygamber buyruğu;”Hased ve nemmanlık eden bizden değildir”Her günahkarda bir hayır zerresi bulunabilir, fakat hased edende hayır yoktur.Hased Allah indinde şirke denktir.
3-Kibir… (Kendisini büyük bilmek ve dolayısıyla etrafını hor ve hakir görmek…Şu varki, kendisini büyük bilmek kibir isede büyük tutmak kibir değil, vakardır ve iyi bir şey değildir.
4-Gazap ..(hususiyle batıl üzerinde nefsini müdaafa öfkesi..
5-Ucüp… (Gurur…Kendi vasıflarını, kemalini ahlakını nesebini, makamını üstün bilip daima üstün kalmayı arzulamak…)
6-Hikd…(Hased duygusuna eş…Allah’ın nimet verdiklerine düşmanlık…)
7-Kin…
8-Buğz..(Muhabbetin aksi…İlacı,insanın buğz beslediğine her rast gelişinde ona selam verip beşaşet göstermektir.
9-Adavet..(İlletsiz, sebepsiz, mesnetsiz düşmanlık)
10-Hakkı tutmakta lüzumundan fazla ısrar ve inad …((Muhatabını hakka karşı gelmekte tahrik etmemek için gayet ince,İslami ahlak düsturü..)
11-Cidal …(Haktan başka ve bilhassa nefsani meselelerde kavga huyu…)
12-Tevriye..(Hakkı saklamak, gizlemek, belirtmemek..Bazı yerlerde caiz olsa da hakim huzurunda asla caiz değildir.
13-Gevezelik..
14-Sebbab (Söven) olmak…
15-Le’an (lanet edici) olmak..
16-Esrarı fahşetmek
17-Hulf-i vaad….(vaadinde durmamak…
18-Emanete hiyanet….
19-Zem (çekiştiricilik)
20-Gıybet…(Birini, sırf sevmediğinden, gıyabında küçültmek…Eğer bu fiil nefsani olmaz ve karşı taraf için intibah teşkil ederse makbüldür.)
21-Yüze karşı mübalağlı medh-ü sena…
22-Lüzumsuz sualin faydasız cevabını vermek
Gayret bizden tevfik Allah’tan (c.c.)
*

İYİ AHLAK

1- Saduk-ül-lisan…(Kalbiyle beraber sözü doğru) olmak…

2- Kesir-ül-haya…(Haya utanma duygusu zengin) olmak…

3- Kesir-ül-amel…(İyi işleri ifrata kaçmadan bol) olmak….

4- Kesir-ül-salah…(Yarar işleri çok) olmak…

5- Kalil-ül-eza…(Aleme eziyeti az) olmak…

6- Kalil-ül-kelam…(Faydasız sözleri ve gevezeliği az ) olmak…

7- Kalil-ül-fuzul…(İşlerinde luzümundan ötesi az) olmak…

8- Kalil-üz-zelel…(yanlışları az) olmak….

9- Birrü…(Çok iyilik yapmak)…

10- Vüsül…(Akrabaya mübalagayla alaka…)

11- Sabur…(Sabırlı…Acı şeyi yutmak manasına sabır üç kısımdır:Birinci kötülüklere karşı sabır ve günah yapmamaktan yüreğe düşen acılıktırki en alası budur.İkincisi taat ve ibadetten gelen zahmet acılığı, üçüncüsü dert ve belalara sabır…)

12- Vakur…(Vakarlı…Haysiyet korumaya mahsus tavır…Kibre benzesede onu tam zıddı..)

13- Şekur….(Nimeti yerinde sarfeden) olmak…

14- Raziy (Öz nefsi için şeriata aykırı olmayan her şeye razı) olmak…

15- Halim…(Hilm sahibi…Yumuşak edalı… her türlü karşılığa kuvveti varken af ve müsamaha…)

16- Refik ( Rıfk sahibi…Tam manasıyle merhamet…)

17- Afıf (İffet sahibi… Günahlar ve kötülüklerden temiz) olmak…

18- Şefik (Şefkat sahibi… Yine merhamet …Şefkat daha ziyade zahiri, rıfk ise batini merhameti gösterir)…

19- La-lemmaz… (Kimseyle alay etmeyen ve kimsenin ayıbını ortaya dökmeyen…)

20- La-Sebbab…(Kimseye ve hiçbir şeye sövmeyen…)

21- La-nemman…(Fesadı mücip sözleri götürüp getiren)olmak…

22- La-acul (Aceleci ve telaşcı olmamak…)

23- La-Magtab (Mübalagayla gıybet edici ) olmamak..

24- La-Hasud (Allahın kullarına ihsanlarını kıskanmayan ) olmak…

25- La-Bahil (Malda Allah ve kul hakkını esirgemeyen ) olmak…

26- Heşşaş (Güler yüzlü) olmak

27- Beşşaş (Neşeli ve tebessümlü) olmak…

28- Yahabib–i billah (Allah için seven ) olmak…

29- Yabgiz-i fillah (Allah için buğz edici) olmak…

30- Yerz-i fillah (Allah için razı ) olmak…

31- Yagzib-i fillah (Allah için öfkelenici) olmak…

bd yayınları 2.Baskı 115-116. sayfalarından alıntıdır

Share

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.